Contactgegevens

Sint-Jozefinstituut

Jozef Hendrickxstraat 153
2900 SCHOTEN

tel 03 / 680 15 80
e-mail info@sjs.be

Binnenkort

 

ma 2 tot 15 apr 2018

Paasvakantie

 

zo 22 apr 2018

Opendeurdag

 

GOK op school

Het GOK-beleidsplan van het Sint-Jozefinstituut Schoten

Visie

De overheid geeft ons jaarlijks een aantal lesuren om een schooleigen GOK- (GelijkeOnderwijs Kansen) werking uit te bouwen, specifiek op maat van onze school en onzeleerlingen. Niet iedereen wordt geboren op dezelfde plek en in dezelfde omstandigheden,  maar elk kind heeft wel recht op een optimale begeleiding om zich te ontwikkelen, te leren en te slagen in het secundair onderwijs. Alle initiatieven in het kader van GOK komen zoveel mogelijk ten goede van alle leerlingen,  maar tegelijk streven we ernaar voor elke jongere zorg op maat te bieden. We willen hierbij leerlingen die het, om welke reden dan ook, moeilijker hebben vooral niet uit het oog verliezen!

Deze visie sluit ook naadloos aan bij ons opvoedingsproject, namelijk “Wij willen werken aan het vormen van eerlijke en zelfstandige mensen en hen begeleiden naar volwassenheid. Daarbij geloven wij dat in iedere jongere iets goeds aanwezig is. Wij vinden de inbreng van de jongere belangrijk en wij proberen zoveel mogelijk leerling-gericht te werken. Wij trachten vanuit redelijkheid op te voeden en houden rekening met de beginsituatie en de eigen mogelijkheden  van elke leerling. Met gezond verstand helpt de opvoeder de jongeren bij het ontdekken van de juiste waardenschaal, het maken van keuzes en het omgaan met gevoelens. Zonder een goede persoonlijke relatie is opvoeden niet mogelijk.”

Een intensieve communicatie met het personeel zorgt er bovendien voor dat het GOK-beleid de opdracht van de hele school is. Een goed Gelijkekansenbeleid wordt immers gedragen door iedereen die bij de school betrokken is: directie, leerkrachten, ouders en leerlingen.  

Het GOK- dossier is in de eerste plaats beleidsvormend en zal structuren aanreiken, zowel aan leerlingen als leerkrachten, om de vooropgestelde doelen te bereiken. De werking vertrekt  vanuit observatie, analyse en bevraging. Uit bevragingen van leerlingen, ouders en leerkrachten en na een eerste controle door de overheid hebben wij beleidslijnen uitgewerkt rond 3 thema’s:

1. Taalvaardigheidsonderwijs

Ervoor zorgen dat alle leerlingen over de nodige taalvaardigheid beschikken om hun schoolloopbaan tot een goed einde te kunnen brengen. Zo wensen we voor elke leerling zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren. Leerlingen van het eerste jaar en alle nieuwe leerlingen worden op hun taalvaardigheid gescreend, waarna zij de mogelijkheid krijgen hun taal bij te spijkeren tijdens speciale oefensessies op maat. Tweewekelijks krijgen de leerlingen taaltips aangeboden die geregeld worden geëvalueerd.

2. Preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden (1e graad)

Ervoor zorgen dat iedereen zich zo goed mogelijk voelt op school en dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en sociaal competente mensen. Om dit doel te bereiken nemen we tal van initiatieven: Een sterk ontwikkelde leerlingenbegeleiding, de structurele lessen Leren Leren en Leefsleutels in de eerste graad, een degelijk dyslexiebeleid en een doordacht spijbelbeleid zijn hier enkele voorbeelden van.

3. Preventie en Remediëring van Studie- en Gedragsproblemen (2de  en 3de  graad)

Ervoor zorgen dat alle leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien en hun schoolloopbaan succesvol kunnen afsluiten met een volwaardig diploma of attest. Wij kiezen ervoor de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun studie– en beroepskeuze. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het CLB en diverse externe organisaties, zoals VDAB,CLB, hogescholen, bedrijven, … 

Door een kritische zelfevaluatie willen we dit beleid ook steeds blijven toetsen aan haar slagkracht en efficiëntie en sturen wij bij als dat nodig is. Het hoofddoel blijft zo om voor alle leerlingen het schoolgaan en de slaagkansen  te optimaliseren binnen het beleidskader dat de minister ons oplegt: zorgen voor een sterke en warme school.